Planeta PC
bazar-a-komise

Komisionářská smlouva

 

 

Zákazník:

jméno, příjmení/ název: ...............datum narození/ IČ: ................bydliště/sídlo: ……..

(dále jen jako „Komitent“)

 

a

 

Bazar:

HS Repas s.r.o., Čechova 2, 750 02 Přerov, IČO: 26793512

(dále jen jako „Komisionář“)

 

(Komitent a Komisionář dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2455 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

komisionářkou smlouvu

(dále jen „Smlouva“)

 

1.      Komisionář se touto smlouvou zavazuje, že pro Komitenta na jeho účet zařídí vlastním jménem za odměnu následující záležitost :

Prodej zboží za dohodnutou cenu (vstupní cena + odměna komisionáře) a dle podmínek , které jsou k dispozici v prodejně HS Repas s.r.o. a na webu hslogic.cz/bazar  (dále jen „Záležitost“).

Zboží:

Kód……….Označení ……………Počet ks…………….Vstupní cena ……………..

1.      Komitent se zavazuje zaplatit Komisionáři za zařízení Záležitosti dle této smlouvy sjednanou odměnu.
Smluvní strany se dohodly, že odměna Komisionáře činí 20 procent, o kterou byla navýšena vstupní cena, avšak minimálně 100,-Kč). Tato odměna pokrývá rovněž náklady Komisionáře, které Komisionáři vzniknou v důsledku zařizování Záležitosti.

2.      Pokud se zboží do 1 měsíce neprodá má komisionář právo snížit cenu až o 30procent každý měsíc bez konzultace s komitentem. Komisionáři náleží odměna z původně sjednané ceny.

3.      Komitentovi se prodané zboží vyplácí 14 dní od data prodeje třetí osobě.

4.      Komisionář si vyhrazuje právo vyřadit  zboží z prodeje.

5.      Komitent je povinen při podpisu této smlouvy předat zprostředkovateli za účelem budoucího prodeje výše uvedené zboží. Vlastnické právo komitenta k předmětu prodeje svěřenému komisionáři zůstává zachováno, dokud je nenabude třetí osoba.
Komitent podpisem potvrzuje, že je vlastníkem zboží, zboží nepochází z trestné činnosti a je oprávněn s ním volně nakládat.

6.      Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 6 měsíců od data uzavření smlouvy. Pokud si komitent po uplynutí 6 měsíců nevyzvedne peníze nebo zboží , toto zboží bude prodáno dle uvážení komisionáře a komitent obdrží zbylou část ceny po odečtení nákladů komisionáře.

7.      Komisionář je povinen chránit Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu komitentova příkazu. Po obstarání Záležitosti provede vyúčtování, postoupí Komitentovi práva nabytá v souvislosti s obstaráním Záležitosti a vydá mu vše, co při tom získal. Komisionář se může od pokynů Komitenta odchýlit, je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

8.      Komitent poskytuje lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění u použitého zboží  12 měsíců od převzetí zboží třetí stranou.

9.      Komitent i komisionář je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez dalších nároků, pokud ještě nedošlo k prodeji zboží třetí osobě. Výpověď komitenta nabývá účinnosti dnem jejího doručení komisionáři.

 

Závěrečná ustanovení

1.      Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

 

2.      Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.      Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

4.      Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

 

V............................dne................................         podpis Komitent      .............................          

.

V...........................dne................................          podpis Komisionář  .............................