Planeta PC
sluzby

Náhradní plnění

 

Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb.

Platné znění zákona ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat více než 4% osob se zdravotním postižením. Pro zaměstnavatele, kteří nemohou z provozních či jiných důvodů tyto osoby zaměstnat, zákon nabízí dvě možnosti, jak tuto povinnost splnit. Jednou z nich je odebírání výrobků a služeb od organizace, ve které zvýšenou poptávkou dojde k přirozenému procesu vzniku nových pracovních míst. Tuto zakázku či odebírání výrobků a služeb je možné realizovat u subjektu zaměstnávajícího více než 50% osob s OZP, který vám poskytne tzv. 'náhradní plnění' ve smyslu citovaného zákona.

Druhou možností (pokud zaměstnavatel nemůže osoby s OZP zaměstnávat sám nebo nemůže zadat zakázku či odebrat výrobky nebo služby) je odvést do státního rozpočtu částku rovnající se 2,5 násobku výše průměrné měsíční mzdy. V roce 2008 tedy výše odvodu činila cca 52 798,- Kč. Možnost odvést prostředky do státního rozpočtu zákon nedává subjektům státní správy a jimi zřízeným organizacím. Tito jsou povinni zaměstnat osoby s OZP přímo nebo odebrat výrobky a služby od vhodných subjektů. Pokud tak neučiní, vystavují se zásadním právním i finančním postihům z titulu neplnění zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel s 25 zaměstnanci odvede do státního rozpočtu patřičnou sumu nebo využije možnosti nakoupit zboží či služby v hodnotě 147 833,- Kč (sedminásobek průměrné měsíční mzdy) a získá za tyto prostředky protihodnotu a úsporu ve výši 36 % pořizovací ceny. U zaměstnavatelů s větším počtem zaměstnanců se částky násobí přímo úměrně násobku počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

 

Změny 2012

Od roku 2012 jsou zpřísněny podmínky pro poskytování náhradního plnění pro dodavatele v tomto režimu. Hlavním problémem je omezení kapacity poskytovaného objemu dodávek.

Abychom vám pomohli s plněním výše uvedených podmínek, spolupracujeme s jedním z našich partnerů – výrobním družstvem, které zaměstnává velký počet kvalifikovaných pracovníků, splňujících výše uvedené zdravotní parametry – a společně jsme vám tedy schopni dodat požadované výrobky a služby. vám tak odpadne jedna podstatná starost. Navíc dáte práci lidem, kteří jinak obtížně hledají uplatnění.

 

Sdělte nám své požadavky a informujte se na přesné podmínky. Základní informace najdete na webu http://www.vdimeta.cz/nahradni-plneni-zmeny-2012.html