Planeta PC
bazar-a-komise

Reklamace v bazaru - komisní prodej

 

Reklamační řád použitého, repasovaného komisního zboží

  1. Uhrazením kupní ceny kupující stvrzuje, že zboží nemá známky zjevných vad a poškození, na které nebyl upozorněn. V případě předání zboží dopravou je kupující povinen provést tuto kontrolu ihned po dodání a nejpozději do 2 dnů informovat prodávajícího o případném rozporu s kupní smlouvou.
  2. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.
  3. Kupující je oprávněn bez udání důvodu zboží do 7 dnů vrátit a odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající mu v nejkratším možném termínu vrátí kupní cenu v hotovosti nebo na bankovní účet, který kupující uvede v 'Odstoupení'.Uvedené podmínky platí pro zprostředkování prodeje komisního zboží. Prodávající jako komisionář poskytuje kupujícímu zkušební dobu 7 dní pro odzkoušení funkčnosti výrobku. Kupující může během této doby zboží bez určení důvodu v původním stavu a kompletní vrátit.
  4. Kupující je při prodeji poučen (a uhrazením kupní ceny toto potvrzuje) o nutné odbornosti při instalaci komponent, která odpovídá povaze těchto výrobků - u el. zařízení např. příslušné paragrafy vyhl. 50/78 Sb. apod. Jednotlivé položky - základní desky, pevné disky, grafické karty apod. - nejsou určeny k uživatelské montáži a při uplatňování reklamace je třeba doložit, že montáž byla provedena odbornou firmou, která též nese za montáž záruku.
  5. Vzhledem k povaze a určení výše uvedených výrobků není prodávající povinen u výrobků určených k odborné montáži přikládat písemný návod k instalaci a použití.
  6. Prodávající neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím nebo vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti) nebo je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
  7. Ostatní podmínky jsou blíže řešeny v Reklamačním řádu nového zboží.